Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
9 820 308.10

Wydatki kwalifikowalne:
8 414 141.35

Dofinansowanie:
8 414 141.35

w tym UE:
8 414 141.35

Wkład własny:
1 406 166.75

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)