Sukcesy projektów

Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
14 848 815.59
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
21 650 654.86
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
21 650 654.86

Wydatki kwalifikowalne:
19 832 040.76

Dofinansowanie:
14 848 815.59

w tym UE:
14 848 815.59

Wkład własny:
6 801 839.27

% dofinansowania:
74.87
Tytuł projektu

Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

 

Opis w języku polskim:

Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa obejścia drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 151 po trasie zlikwidowanej linii kolejowej w Barlinku na długości ok. 2,28 km. Przebudowa obejmowała wykonanie:

 • nowego odcinka drogi po trasie zlikwidowanej linii kolejowej o długości 2,28 km;
 • budowę skrzyżowań na końcach nowej trasy (skrzyżowania skanalizowane z ul. Pełczycką i ul. 31 Stycznia);
 • budowę skrzyżowań z ulicą Dworcową, Fabryczną i z ul. Św. Bonifacego (ronda);
 • rozbiórkę istniejących i budowę nowych wiaduktów nad ulicami Ogrodową i Tunelową o długości 15 m;
 • rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Młynówkę i budowę nowego mostu;
 • rozbiórkę i budowę nowej kładki dla pieszych na przedłużeniu ulicy Kasprowicza; 
 • rozbiórkę budynków i budowli pozostałych na byłych terenach kolejowych;
 • przebudowę istniejącego uzbrojenia infrastruktury elektrycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej.

Description in English:

Construction of a bypass of Barlinek along voivodship road No. 151

 

The subject of the project was construction of a road bypass for voivodship road No. 151 along the route of the liquidated railway line in Barlinek of approx. 2.28 km. The reconstruction included the implementation of:

 • a new section of the road along the route of a closed railway line 2.28 km long;
 • construction of intersections at the ends of the new route (canalized intersections with Pełczycka St. and 31 Stycznia St.);
 • construction of intersections with ul. Dworcowa, Fabryczna and ul. St. Boniface (roundabout);
 • demolition of existing and construction of new viaducts (15 m long) over Ogrodowa and Tunelowa streets;
 • demolition of an existing bridge structure over the Młynówka river and construction of a new bridge;
 • demolition and construction of a new pedestrian bridge on the extension of the Kasprowicza street;
 • demolition of buildings and structures remaining in former railway areas;
 • reconstruction of existing utilities in the electrical, telecommunications and water supply infrastructure.