Nazwa beneficjenta

LUBEX JAN WŁADYKA


Wartość ogółem:
269 468.80

Wydatki kwalifikowalne:
163 583.58

Dofinansowanie:
139 046.03

w tym UE:
139 046.03

Wkład własny:
130 422.77

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp w firmie Lubex Jan Władyka

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł