Sukcesy projektów

Budowa kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłowie.
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 804 579.71
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
3 281 054.02
pln

Nazwa beneficjenta

MIASTO DARŁOWO


Wartość ogółem:
3 281 054.02

Wydatki kwalifikowalne:
3 281 054.02

Dofinansowanie:
1 804 579.71

w tym UE:
1 804 579.71

Wkład własny:
1 476 474.31

% dofinansowania:
55.00
Tytuł projektu

Budowa kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłowie.

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Budowa kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłowie

 
W wyniku realizacji projektu powstała publiczna infrastruktura, służąca turystyce aktywnej - kładka przyrodnicza na wydmie zachodniej w Darłowie.

 

Obiekt wykonany jest w formie ażurowej promenady na palach o szerokości 2,25 m. Podest kładki przebiega na wysokości 1,0 m nad poziomem terenu.

 

Całość wykonana jest z elementów z drewna syntetycznego w kolorze szarym. Przebieg kładki zaczyna się od zejścia na plażę przy ul.Sosnowej. Na początku kładki znajduje się podest widokowy o wymiarach 15,56 m na 10 m. Dalej kładka biegnie na szczycie wydmy z poszerzeniem 3 m na 5,56 m, jako miejscem widokowym i wypoczynkowym. Na skrzyżowaniu z kolejnym zejściem na plażę przy ul. Plażowej znajduje się drugi podest widokowy o wymiarach 15,20 m x 8 m w poziomie kładki z uwagi na dostępność dla osób niepełnosprawnych. Dalej kładka doprowadzona jest do istniejacego parkingu przy ul.Dorszowej. 

 

W końcowym odcinku wykonana jest w formie chodnika z kostki betonowej na gruncie. Kładka i podest zabezpieczone sa obustronnymi balustradami z drewna syntetycznego, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania i ochronę roślin. Oświetlenie zamontowane jest do kładki, tak aby nie zakłócać krajobrazu słupami. Kładka wyposażona jest w ławki i kosze. Na podestach ustawione są 2 lunety, 2 infokioski.W miejscach widokowych zamontowane są szklane osłony.

 

Description in English:

Construction of a footbridge on the western dune in Darłowo

 
As a result of the project, public infrastructure was developed for active tourism - a footbridge on the western dune area in Darłowo.

 

The facility is made in the form of a 2.25 m wide openwork promenade on stilts. The platform of the footbridge runs at a height of 1.0 m above ground level.

 

The whole is made of synthetic wood elements in gray. The footbridge begins with a descent to the beach at Sosna St. At the beginning of the footbridge there is a viewing platform measuring 15.56 m by 10 m. Next, the footbridge runs at the top of the dune with a widening of 3 m to 5.56 m, as a viewing and recreation facility. Another viewing platform measuring 15.20 mx 8 m is located at the intersection with another descent to the beach at the Beach St. The platform is situated at the level of the footbridge for a better accessibility for the disabled. Further, the footbridge leads to the existing car park at Dorszowa Street.

 

The final section of the trail is made in the form of concrete paving on the ground. The footbridge and platform are secured on both sides with synthetic wood balustrades, for safety and plant protection. The lighting is mounted to the footbridge so as not to disturb the landscape with poles. The footbridge is equipped with benches and trash bins. There are 2 telescopes and 2 interactive information points on the platforms. Glass covers are installed in the viewpoints.