Nazwa beneficjenta

CELOWY ZWIAZEK GMIN R - XXI


Wartość ogółem:
3 102 673.91

Wydatki kwalifikowalne:
1 973 464.53

Dofinansowanie:
1 184 078.71

w tym UE:
1 184 078.71

Wkład własny:
1 918 595.20

% dofinansowania:
60.00
Tytuł projektu

"Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie"

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł