Nazwa beneficjenta

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
12 144 488.26

Wydatki kwalifikowalne:
9 799 227.69

Dofinansowanie:
7 930 514.94

w tym UE:
7 930 514.94

Wkład własny:
4 213 973.32

% dofinansowania:
80.93
Tytuł projektu

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W STARGARDZIE

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł