Nazwa beneficjenta

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
212 612.36

Wydatki kwalifikowalne:
170 365.58

Dofinansowanie:
76 664.49

w tym UE:
76 664.49

Wkład własny:
135 947.87

% dofinansowania:
45.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK sp. z o.o. w Koszalinie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł