Nazwa beneficjenta

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
170 327.94

Wydatki kwalifikowalne:
138 428.00

Dofinansowanie:
117 663.80

w tym UE:
117 663.80

Wkład własny:
52 664.14

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp przez MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł