Sukcesy projektów

Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
177 845.93
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
227 962.54
pln

Nazwa beneficjenta

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
227 962.54

Wydatki kwalifikowalne:
209 230.54

Dofinansowanie:
177 845.93

w tym UE:
177 845.93

Wkład własny:
50 116.61

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

 

Opis w języku polskim:

Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie

 

Projekt uwzględniał działanie inwestycyjne, tj. kompleksowe zaprojektowanie oraz wybudowanie systemu mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną ze słońca o mocy ok. 0,03796 MW, zainstalowanych na terenie nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami – budynek kościoła i budynek domu parafialnego.

 

Wskazana nieruchomość posiada alternatywne źródła OZE (pompa ciepła - budynek kościoła i kolektory słoneczne – budynek domu parafialnego).

 

Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana i wykorzystywana będzie na potrzeby własne.

 

W szczególności prace instalacyjne dotyczyć będą:

  • wykonania niezbędnych konstrukcji podtrzymujących (montażowych) dla instalacji modułów PV,
  • wykonania przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla przewodów elektrycznych i ich zabezpieczenie,
  • położenia okablowania do podłączenia paneli PV,
  • zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV, 
  • podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego instalacji.

 

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system mikroinstalacji fotowoltaicznej przewidziana jest do zasilania istniejących obiektów. Jej wytworzenie przyczyni się do zredukowania zużycia w ogólnym bilansie energetycznym nieruchomości.

 

Description in English:

 

Diversifying the energy sources of the parish Mercy of God in Szczecin by development of a photovoltaic installation

 

The project included an investment activity, i.e. comprehensive design and construction of a system of micro-installations generating electricity from the solar energy with a capacity of approx. 0.03796 MW, installed on the property with two buildings - the church and the parish house building.

The property in question has alternative renewable energy sources: heat pump (church building) and solar thermal collectors (parish house building).
All obtained electricity will be consumed and used for own needs. In particular, the installation works covered:

  • construction of the necessary supporting structures for the installation of PV modules,
  • construction of passages through partitions (ceiling, roof, walls) for electric cables and their protection,
  • cabling for connecting the PV panels,
  • installation of inverters / inverters for servicing PV panels, 
  • connection of inverters / inverters of PV modules to the power system of the installation.

Electricity generated by the designed photovoltaic micro-installation system is intended to power the existing facilities. Its energy generation capability will contribute to reducing energy consumption in the overall balance of the property.