Sukcesy projektów

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
8 130 961.53
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
9 565 837.14
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
9 565 837.14

Wydatki kwalifikowalne:
9 565 837.14

Dofinansowanie:
8 130 961.53

w tym UE:
8 130 961.53

Wkład własny:
1 434 875.61

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.6
Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

 

Opis w języku polskim:

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

 

Przedmiotem projektu jest montaż i posadowienie małej infrastruktury turystycznej oraz budowa dużej infrastruktury turystycznej na obszarze 6 Parków Krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Podział zadań w projekcie:

 • opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie zezwoleń;
 • montaż małej infrastruktury (teren 6 Parków), w tym m.in: stopnice, miejsca na ognisko, kierunkowskazy, tablice urzędowe, ławy, stojaki na rowery, stoły, witacze, elementy edukacyjne, kosze na śmieci, tablice edukacyjno-informacyjne, ptasia ekspozycja edukacyjna;
 • budowa dużej infrastruktury turystycznej (teren 5 Parków):
  • Iński Park Krajobrazowy: wieża widokowa z utwardzeniem terenu, pomost pływający z dodatkowym wyposażeniem, ławki, tablice edukacyjne, ruchome modele edukacyjne, teleskopy do obserwacji życia podwodnego, wiata ogniskowa; 
  • Drawski Park Krajobrazowy: platformy widokowe, wiata ogniskowa, wieża widokowa, kładka na rowie;
  • Cedyński Park Krajobrazowy: 2 wieże widokowe, palisada z bramą;
  • Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”: pomost, pomost dla kajaków, wiaty ogniskowe, pomost pływający z tarasem pływającym, umocnienie skarp przy wiadukcie i zagospodarowanie dojścia do jeziora, wieża widokowa, rekonstrukcja mostku;
  • Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy: wieża widokowa wraz z mała architekturą wokół wieży: tablice edukacyjne, stojaki na rowery, ławki, ławo-stół, kosze na śmieci i kierunkowskazy.

Description in English:

Construction of tourist infrastructure in Landscape Parks of the West Pomeranian Voivodeship to reduce anthropopression - stage II

 
The subject of the project was the construction and installation of small tourist infrastructure facilities and the construction of large tourist infrastructure in the area of ​​six Landscape Parks located in the West Pomeranian Voivodeship. The project included:

 • developing the necessary documentation and obtaining permits;
 • construction of small infrastructure (in six Landscape Parks), including: stairs, places for bonfires, signposts, official boards, benches, bicycle stands, tables, welcomers, educational elements, trash bins, educational and information boards, educational bird exhibition;
 • construction of large tourist infrastructure (area of ​​five Landscape Parks):
  • Ińsko Landscape Park: observation tower and terrain reinforcement, floating pier with additional equipment, benches, educational boards, mobile educational models, telescopes for observing underwater life, bonfire place with roof and benches;
  • Drawsko Landscape Park: observation platforms, bonfire place with roof and benches, observation tower, footbridge over a ditch;
  • Cedynia Landscape Park: 2 observation towers, palisade with a gate;
  • Szczecin Landscape Park "Beech Woods": pier, pier for kayaks, bonfire places with roofs and benches, floating pier with a floating terrace, slopes reinforcement at the viaduct and renovation of the access to the lake, observation tower, reconstruction of the bridge;
  • Barlinek-Gorzów Landscape Park: observation tower with small architectural facilities around the tower: educational boards, bike racks, benches, bench with a table, trash bins and signposts.