Nazwa beneficjenta

GMINA WIERZCHOWO


Wartość ogółem:
245 077.50

Wydatki kwalifikowalne:
174 250.00

Dofinansowanie:
148 112.50

w tym UE:
148 112.50

Wkład własny:
96 965.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

"Budowa elektrowni fotowoltaicznej SUW Wierzchowo”

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł