Nazwa beneficjenta

ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
11 192 611.99

Wydatki kwalifikowalne:
7 428 557.08

Dofinansowanie:
5 942 845.66

w tym UE:
5 942 845.66

Wkład własny:
5 249 766.33

% dofinansowania:
80.00
Tytuł projektu

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej EF Wałcz 3 wraz z przyłączem kablowym

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł