Nazwa beneficjenta

GMINA KOŁOBRZEG


Wartość ogółem:
6 043 929.80

Wydatki kwalifikowalne:
5 937 438.67

Dofinansowanie:
4 164 371.90

w tym UE:
4 164 371.90

Wkład własny:
1 879 557.90

% dofinansowania:
70.14
Tytuł projektu

Budowa drogi rowerowej wzdłuż dróg powiatowych Kołobrzeg-Korzystno-Przećmino Etap I i II

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.3
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe