Sukcesy projektów

Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
816 135.78
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
960 159.78
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA TYCHOWO


Wartość ogółem:
960 159.78

Wydatki kwalifikowalne:
960 159.78

Dofinansowanie:
816 135.78

w tym UE:
816 135.78

Wkład własny:
144 024.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.3
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe

 

Opis w języku polskim:

Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego

 

Projekt polegał na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej (droga wojewódzka nr 167) od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 167 i 169 oraz drogi powiatowej nr 1185Z do ul. Kolejowej, przy której znajduje się dworzec kolejowy w Tychowie. Droga ta połączyła poprzez chodnik przy ul.Białogardzkiej istniejącą strefę ekonomiczną „Tychowską Strefę Inwestycyjną”, Podstrefę Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i centrum miejscowości z Dworcem kolejowym przy ul. Kolejowej w Tychowie.

Przy dworcu kolejowym usytuowano wiatę dla pozostawianych rowerów, 2 place postojowe oraz dwie stacje rowerowe z 20 dostępnymi sztukami rowerów do wynajęcia.

 

Description in English:

Construction of a walking and cycling road from the downtown of Tychowo from the intersection with Białogardzka St. along Dworcowa St. to Kolejowa St. leading to the train station


The subject of the project was the construction of a path for pedestrians and cyclists along Dworcowa St. (voivodship road No. 167) from the intersection of voivodship roads No. 167 and 169 and poviat road No. 1185Z to Kolejowa St., where the Railway Station in Tychów is located. This path for pedestrians and cyclists connected the existing economic zone "Tychowska Investment Zone", the Subzone of the Słupsk Special Economic Zone, and the downtown with the Railway Station at Kolejowa St. in Tychów through the pavement at Białogardzka St.

A shed for bicycles, 2 parking lots and two bicycle stations with 20 available bikes for rent was also built at the Railway Station.