Sukcesy projektów

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
8 312 467.05
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
9 779 373.00
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO SZCZECIN


Wartość ogółem:
9 779 373.00

Wydatki kwalifikowalne:
9 779 373.00

Dofinansowanie:
8 312 467.05

w tym UE:
8 312 467.05

Wkład własny:
1 466 905.95

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

 

Opis w języku polskim:

 

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą

Przedmiotem projektu była budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą. Projekt zakładał budowę drogi dla rowerów oraz chodnika po północnej stronie ciągu ulic Krzywoustego – 26 Kwietnia wraz z przeprowadzeniem tych ciągów komunikacyjnych przez skrzyżowania oraz przez istniejące przejście.

Przewidziano:

  • przebudowę istniejących zjazdów,
  • zmianę organizacji ruchu poprawiającą bezpieczeństwo przebudowę urządzeń i budowli towarzyszących.

W wyniku realizacji projektu powstały drogi dla rowerów łączące poszczególne dzielnice Szczecina z centrami przesiadkowymi. W połączeniu z punktami Roweru Miejskiego, stojakami/punktami B&R - możliwość pozostawienia roweru i skorzystanie z transportu publicznego. Powstała alternatywna trasa dojazdu do centrum miasta.

 

Description in English:


Construction of bicycle paths in Szczecin along 26 Kwietnia Street, with the necessary connections to the existing infrastructure
 


The subject of the project was the construction of bicycle paths along 26 Kwietnia Street with the necessary connections to the existing infrastructure. The scope of the project encompassed the construction of a bicycle road and a sidewalk on the northern side of the Krzywoustego and 26 Kwietnia streets, along with the passage of these communication routes through the intersections and through the existing crossing.
 

The executed works are:

  • reconstruction of the existing exits,
  • change of traffic organization to improve safety, reconstruction of existing devices and accompanying structures.

 

As a result of the project implementation, bicycle paths were built connecting some districts of Szczecin with transfer hubs, making possible leaving the bike and using public transport, in conjunction with the City Bike points, stands / B&R points. This way an alternative route to the city center was created.