Nazwa beneficjenta

POWIAT GRYFIŃSKI


Wartość ogółem:
1 034 700.00

Wydatki kwalifikowalne:
1 034 700.00

Dofinansowanie:
878 940.00

w tym UE:
878 940.00

Wkład własny:
155 760.00

% dofinansowania:
84.95
Tytuł projektu

Aktywna integracja w powiecie gryfińskim

Oś:
RPO
7
Włączenie społeczne
Działanie:
RPO 7.1
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej