Nazwa beneficjenta

PROJECT HUB SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
351 432.50

Wydatki kwalifikowalne:
351 432.50

Dofinansowanie:
333 432.50

w tym UE:
298 717.62

Wkład własny:
18 000.00

% dofinansowania:
94.88
Tytuł projektu

Aktywizacja zawodowa osób o niskich kwalifikacjach z gminy Choszczno

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...