Nazwa beneficjenta

POWIAT CHOSZCZEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE


Wartość ogółem:
2 196 754.00

Wydatki kwalifikowalne:
2 196 754.00

Dofinansowanie:
2 196 754.00

w tym UE:
1 867 241.00

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie choszczeńskim - III

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...