Nazwa beneficjenta

POWIAT GOLENIOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE


Wartość ogółem:
1 868 966.67

Wydatki kwalifikowalne:
1 868 966.67

Dofinansowanie:
1 868 966.67

w tym UE:
1 588 621.67

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...