Nazwa beneficjenta

POWIAT SŁAWIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁAWNIE


Wartość ogółem:
2 065 252.20

Wydatki kwalifikowalne:
2 065 252.20

Dofinansowanie:
2 065 252.20

w tym UE:
1 755 464.37

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...