Nazwa beneficjenta

POWIAT SZCZECINECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINKU


Wartość ogółem:
1 757 862.34

Wydatki kwalifikowalne:
1 757 862.34

Dofinansowanie:
1 757 862.34

w tym UE:
1 494 182.84

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim-II

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...