Nazwa beneficjenta

POWIAT SŁAWIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁAWNIE


Wartość ogółem:
1 318 963.80

Wydatki kwalifikowalne:
1 318 963.80

Dofinansowanie:
1 318 963.80

w tym UE:
1 121 119.63

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...