Nazwa beneficjenta

POWIAT STARGARDZKI-POWIATOWY URZĄD PRACY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM


Wartość ogółem:
1 770 388.00

Wydatki kwalifikowalne:
1 770 388.00

Dofinansowanie:
1 770 388.00

w tym UE:
1 504 829.50

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim II

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...