Nazwa beneficjenta

POWIAT PYRZYCKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH


Wartość ogółem:
1 029 827.62

Wydatki kwalifikowalne:
1 029 827.62

Dofinansowanie:
1 029 827.62

w tym UE:
875 353.63

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

AKTYWIZACJA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE PYRZYCKIM (II)

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...