Nazwa beneficjenta

POWIAT SZCZECINECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINKU


Wartość ogółem:
2 812 116.66

Wydatki kwalifikowalne:
2 812 116.66

Dofinansowanie:
2 812 116.66

w tym UE:
2 390 299.16

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...