Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO SZCZECIN/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
4 715 320.00

Wydatki kwalifikowalne:
4 715 320.00

Dofinansowanie:
4 715 320.00

w tym UE:
4 008 022.00

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...