Nazwa beneficjenta

POWIAT KAMIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENIU POMORSKIM


Wartość ogółem:
1 644 553.01

Wydatki kwalifikowalne:
1 644 553.01

Dofinansowanie:
1 644 553.01

w tym UE:
1 397 870.06

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...