Nazwa beneficjenta

POWIAT SŁAWIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁAWNIE


Wartość ogółem:
2 043 382.00

Wydatki kwalifikowalne:
2 043 382.00

Dofinansowanie:
2 043 382.00

w tym UE:
1 736 875.00

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim IV

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...