Nazwa beneficjenta

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE


Wartość ogółem:
3 791 782.00

Wydatki kwalifikowalne:
3 791 782.00

Dofinansowanie:
3 791 782.00

w tym UE:
3 223 015.00

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin IV.

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...