Nazwa beneficjenta

POWIAT KOŁOBRZESKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU


Wartość ogółem:
837 411.74

Wydatki kwalifikowalne:
837 411.74

Dofinansowanie:
837 411.74

w tym UE:
711 800.24

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim (V)

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...