Nazwa beneficjenta

POWIAT MYŚLIBORSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU


Wartość ogółem:
1 436 565.95

Wydatki kwalifikowalne:
1 436 565.95

Dofinansowanie:
1 436 565.95

w tym UE:
1 221 080.87

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim (V)

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...