Nazwa beneficjenta

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE


Wartość ogółem:
3 340 213.23

Wydatki kwalifikowalne:
3 340 213.23

Dofinansowanie:
3 340 213.23

w tym UE:
2 839 181.92

Wkład własny:
0.00

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin V

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.5
Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych ...