Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów w ramach projektu pt. „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”  Komponent II realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji.

Termin składania zgłoszeń: od 16 marca 2021r. do 22 marca 2021r.

Zadania ekspertów:

Ocena merytoryczna wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu w zakresie chorób zakaźnych, zarządzania kryzysowego w zakresie epidemii lub ochrony zdrowia,
Sporządzanie opinii w zakresie chorób zakaźnych, zarządzania kryzysowego w zakresie epidemii lub ochrony zdrowia.

Wymagania dla kandydatów na ekspertów:

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

posiada wiedzę, umiejętności, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe lub wymagane uprawnienia w zakresie chorób zakaźnych lub zarządzania kryzysowego w zakresie epidemii lub ochrony zdrowia,
posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera lub stopniem naukowym,
korzysta z pełni praw publicznych,
ma pełną zdolność do czynności prawnych,
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
zgłasza gotowość do rzetelnej i bezstronnej realizacji usług,
nie jest pracownikiem IZ lub IP RPO WZ 2014-2020.

Sposób składania dokumentacji:

Wypełniony i podpisany Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem należy w wersji elektronicznej przesłać na adres poczty elektronicznej eksperci.covid@wzp.pl.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dostępnymi pod numerami telefonów:

 (+48) 91-44-11-177,

(+48) 91-44-11-461.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
58.7 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
72.17 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
57.54 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
59.42 KB