ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - informacje podstawowe

Uwaga: Szczegółowe oraz bieżące informacje dotyczące realizacje ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dostępne są bezpośrednio w tematycznym serwisie SSOM www.zit-som.szczecin.pl.

Forma partnerstwa gmin

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM).

Obszar realizacji instrumentu ZIT

Obszarem realizacji instrumentu ZIT jest obszar następujących 13 gmin (członków SSOM): Miasto Szczecin, Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Miasto Stargard Szczeciński, Stepnica, Miasto Świnoujście. Obszar realizacji instrumentu ZIT określa Uchwała Nr 734/2015 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Obszar realizacji instrumentu ZIT – mapa

Obszar realizacji instrumentu ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – mapa

Obszar realizacji instrumentu ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – mapa

Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie ZIT

Podmiotem uprawnionym do reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego oraz koordynowania wdrażania ZIT na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które realizuje zadania związane z wdrażaniem instrumentu ZIT na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 zawartego w dniu 20 maja 2015 r.

Wysokość alokacji ZIT w RPO WZ 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na wdrożenie instrumentu ZIT na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego określona w RPO WZ 2014 – 2020 wynosi 109,1 mln EUR, w tym środki EFRR – 97,9 mln EUR oraz środki EFS – 11,2 mln EUR.

Podział alokacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Podział alokacji na realizację zadań w zakresie wyodrębnionych działań służących realizacji ZIT w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych (OP) i Priorytetów Inwestycyjnych (PI) RPO WZ 2014 – 2020 przedstawia się następująco:

I OP Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie:

 • Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (PI 3c) – 5 mln EUR;
 • Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (PI 3a) – 20 mln EUR

II OP Gospodarka Niskoemisyjna:

 • Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu  w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 4e) – 49,9 mln EUR;
 • Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 4c) – 15 mln EUR;

V OP Zrównoważony Transport:

 • Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 7b) – 8 mln EUR;

VIII OP Edukacja:

 • Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 10i) – 7,8 mln EUR;
 • Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PI 10iv) – 3,4 mln EUR.

Podstawa programowa wdrażania ZIT – Strategia ZIT

Dokumentem wyznaczającym ramy dla wdrożenia mechanizmu ZIT na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SOM pozytywnie zaopiniowana Uchwałą Nr 644/2016 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.  oraz przez Ministerstwo Rozwoju. Strategia ZIT określa cele i kierunki rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz formułuje konkretne przedsięwzięcia, które w sposób kompleksowy odpowiadają na potrzeby i problemy całego obszaru i jego mieszkańców, a także wdraża partnerski model współpracy wszystkich samorządów tworzących Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Wymiar strategiczny ZIT – cele ZIT

Strategia ZIT SOM zawiera się w trzech celach strategicznych, z których wyprowadzono jedenaście priorytetów. Dla poszczególnych priorytetów zdefiniowano działania, które określają sposoby postępowania właściwe do osiągnięcia zakładanych celów. Wszystkie wskazane poniżej cele strategiczne i priorytety Strategii ZIT służyć mają wzmocnieniu roli Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jako regionalnego centrum rozwoju gospodarczego:

 

Cel strategiczny 1  Przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – zintegrowana przestrzeń

Priorytet 1.1         Rozwój metropolitalnego systemu transportowego

Priorytet 1.2         Wzmacnianie zewnętrznych powiązań transportowych SOM

Priorytet 1.3         Sprawnie działające systemy infrastruktury ochrony środowiska SOM

 

Cel strategiczny 2  Dynamizowanie rozwoju gospodarczego SOM – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Priorytet 2.1         Wzmacnianie szczecińskiego obszaru funkcjonalnego, jako innowacyjnego ośrodka wzrostu gospodarczego

Priorytet 2.2         Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego SOM

Priorytet 2.3         Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności

Priorytet 2.4         Kształcenie ogólne, ustawiczne i zawodowe o zasięgu ponadlokalnym

Priorytet 2.5         Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych
i dziedzictwa historyczno-kulturowego

Priorytet 2.6         Wsparcie rynku pracy

 

Cel strategiczny 3  Podnoszenie standardu życia mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – wysoka jakość i dostępność usług

Priorytet 3.1         Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych oraz uzupełnienie deficytów
w zakresie lokalnej infrastruktury społecznej i edukacyjnej (innej niż szkolnictwa zawodowego)

Priorytet 3.2         Rewitalizacja przestrzeni miejsko-wiejskich

Wymiar strategiczny ZIT – przedsięwzięcia strategiczne i kompementarne

Przedsięwzięcia wskazane w Strategii ZIT SOM finansowane będą z różnych źródeł i programów, służyć jednak mają ściśle określonym celom społeczno-gospodarczym. 77,9 mln euro, tj. ponad 71% środków dedykowanych ZIT SOM w ramach RPO WZ 2014-2020 trafi do samorządów w trybie pozakonkursowym wspierając realizację 35 projektów strategicznych. W ten sposób zostaną skierowane środki na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (PI 4e / Działanie 2.2 RPO WZ 2014-20200), drogi lokalne  (PI 7b / Działanie 5.2 RPO WZ 2014-2020) oraz wsparcie rozwoju infrastruktury gospodarczej (PI 3a / Działanie 1.11 RPO WZ 2014-2020) w ramach następujących projektów:

 • Budowa infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach;
 • Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin;
 • Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T;
 • Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93;
 • Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie;
 • Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach;
 • Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej;
 • Przebudowa infrastruktury drogowej wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów;
 • Modernizacja ulicy Spółdzielców w Mierzynie  w gminie Dobra;
 • Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna  w Skarbimierzycach;
 • Węzeł przesiadkowy Głębokie;
 • Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą  na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie;
 • Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20;
 • Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu;
 • Budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej w Policach;
 • Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 15;
 • Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie;
 • Zintegrowane centrum przesiadkowe w Stargardzie;
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie;
 • Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową;
 • Budowa miejsca przesiadkowego na skrzyżowaniu ulic Na Świdwie i Wschodniej w miejscowości Łęgi;
 • Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo;
 • Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę węzłów przesiadkowych wraz z drogami dojazdowymi;
 • Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego w Szczecinie;
 • Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej / Barlickiego w Świnoujściu;
 • Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych Polic;
 • Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego;
 • Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin;
 • Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z Gryfińskim Parkiem Przemysłowym;
 • Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stepnica;
 • Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości;
 • Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie;
 • Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług "Mulnik" w Świnoujściu;
 • Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie;
 • Poprawa atrakcyjności terenów w Goleniowskim Parku Przemysłowym poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MŚP.

 

Ponadto 90,2 mln euro ze środków POIiŚ 2014-2020 trafi do samorządów i innych podmiotów zlokalizowanych na terenie SOM wspierając realizację projektów komplementarnych. W ten sposób zostaną skierowane środki na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (PI 4v) oraz zwiększenie efektywności energetycznej (PI 4iii, 4v i PI 4vi) w ramach konkursów oraz następujących projektów pozakonkursowych:

 • Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II;
 • Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecnie;
 • Dworzec Górny (kolejowo-autobusowy) – Centrum przesiadkowe i budowa budynku górnego dworca ul. Owocowa / ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie;
 • Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń;
 • Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt. (Miasto Świnoujście);
 • Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych –  etap w Szczecinie;
 • Magistrala ciepłownicza "Łużycka" w Gryfinie;
 • Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w Policach;
 • Redukcja emisji poprzez rozbudowę modernizację sieci ciepłowniczej w Świnoujściu"  –  etap I.    

Podstawowe dane statystyczne

 • Powierzchnia – 2 794 km2, tj. 12,2% obszaru województwa;
 • Ludność – 687,2 tys. mieszkańców tj. 39,9% populacji województwa, Szczecin – 408,2 tys. mieszkańców
 • Gęstość zaludnienia – 246 osób/km2, województwo – 75 osób/km2;
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym – 7,2%, województwo – 10,0%;
 • Wskaźnik urbanizacji – 87%, województwo – 69%.

Kontakt

www.som.szczecin.pl
Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
tel. 91 421 71 60
fax. 91 421 71 69
e-mail: biuro@som.szczecin.pl