ZIT Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - informacje podstawowe

Uwaga: Szczegółowe oraz bieżące informacje dotyczące realizacje ZIT Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego dostępne są bezpośrednio w tematycznym serwisie www.koszalin.pl/pl/zit

Forma partnerstwa gmin

Porozumienie o współpracy w celu realizacji ZIT – Porozumienie międzygminne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Aneks z dnia 15 czerwca 2015 r.

Obszar realizacji instrumentu ZIT

Obszarem realizacji instrumentu ZIT jest obszar następujących 19 gmin (sygnatariuszy Porozumienia międzygminnego z dnia 28 marca 2014 r.): Będzino, Białogard, Miasto Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Miasta Kołobrzeg, Miasta Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie. Obszar realizacji instrumentu ZIT określa Uchwała Nr 910/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2015 r.

Obszar realizacji instrumentu ZIT – mapa

Obszar realizacji instrumentu ZIT Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Metropolitalnego – mapa

Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie ZIT

Podmiotem uprawnionym do reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego oraz koordynowania wdrażania ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego jest Gmina Miasto Koszalin, które realizuje zadania związane z wdrażaniem instrumentu ZIT na podstawie porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014 – 2020 zawartego w dniu 23 czerwca 2015 r.

Wysokość alokacji ZIT w RPO WZ 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na wdrożenie instrumentu ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego określona w RPO WZ 2014 – 2020 wynosi 40 mln EUR, w tym środki EFRR – 34 mln EUR oraz środki EFS – 6 mln EUR.                                                                                             

Podział alokacji w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Podział alokacji na realizację zadań w zakresie wyodrębnionych działań służących realizacji ZIT w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych (OP) i Priorytetów Inwestycyjnych (PI) RPO WZ 2014 – 2020 przedstawia się następująco:

I OP Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie:

 • Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 3c) – 5 mln EUR;
 • Działanie 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 3a) – 10 mln EUR;

II OP Gospodarka Niskoemisyjna:

 • Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 4e) – 15 mln EUR;

V OP Zrównoważony Transport:

 • Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 7b) – 4 mln EUR;

VIII OP Edukacja:

 • Działanie 8.4 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10i) – 4 mln EUR;
 • Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (PI 10iv) – 2 mln EUR.

Podstawa programowa wdrażania ZIT – Strategia ZIT

Dokumentem wyznaczającym ramy dla wdrożenia mechanizmu ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KKBOF pozytywnie zaopiniowana Uchwałą Nr 1026/2016 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Strategia ZIT określa cele i kierunki rozwoju KKBOF oraz formułuje konkretne przedsięwzięcia, które w sposób kompleksowy odpowiadają na potrzeby i problemy całego obszaru i jego mieszkańców, a także wdraża partnerski model współpracy wszystkich samorządów położonych na terenie KKBOF . 

Wymiar strategiczny ZIT – cele_ZIT

Strategia ZIT KKBOF zawiera się w trzech celach strategicznych, z których wyprowadzono sześć priorytetów, a dla poszczególnych priorytetów zdefiniowano działania, określające sposoby postępowania właściwe do osiągnięcia zakładanych celów. Cele strategiczne, priorytety oraz działania zostały wypracowane na podstawie przeprowadzonej analizy stanu KKBOF, stanowią one odzwierciedlenie kierunków rozwoju ujętych w nadrzędnych dokumentach o charakterze strategicznym i planistycznym,  zawężonych do  obszarów tematycznych objętych bezpośrednio instrumentem ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020. W związku z powyższym układ celów Strategii ZIT KKBOF przedstawia się następująco:

Cel strategiczny 1. Zintegrowany i zrównoważony transport

Priorytet 1.1 Efektywność transportu publicznego

Priorytet 1.2 Lepsza dostępność komunikacyjna KKBOF

 

Cel strategiczny 2. Innowacyjna gospodarka, czerpiąca z endogenicznych potencjałów

Priorytet 2.1 Atrakcyjna infrastruktura dla rozwoju przedsiębiorstw

Priorytet 2.2 Wysoki potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstw, oparte o innowacje

 

Cel strategiczny 3. Edukacja i wychowanie, dostosowane do współczesnych wymogów cywilizacyjnych

Priorytet 3.1  Dostęp do atrakcyjnej oferty wychowania przedszkolnego i usług opiekuńczych

Priorytet 3.2 Oferta edukacyjna dostosowana do współczesnych wymogów rynku pracy

  

Wymiar strategiczny ZIT – przedsięwzięcia strategiczne

Przedsięwzięcia wskazane w Strategii ZIT KKBOF mogą być finansowane z różnych źródeł i programów,  podstawowym źródłem finansowania jest RPO WZ 2014-2020. 29,0 mln euro, tj. ponad 72% środków dedykowanych ZIT KKBOF w ramach RPO WZ 2014-2020 trafi do samorządów w trybie pozakonkursowym wspierając realizację 25 projektów strategicznych. W ten sposób zostaną skierowane środki na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (PI 4e / Działanie 2.3 RPO WZ 2014-20200), drogi lokalne  (PI 7b / Działanie 5.3 RPO WZ 2014-2020) oraz wsparcie rozwoju infrastruktury gospodarczej (PI 3a / Działanie 1.12 RPO WZ 2014-2020) w ramach następujących projektów:

 • Rozwój przedsiębiorczości na terenie KKBOF poprzez uzbrojenie terenów Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego w Białogardzie;
 • Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE - etap I;
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie;
 • Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie KKBOF poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard;
 • Publiczny transport niskoemisyjny na terenie KKBOF –  zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard;
 • Budowa drogi rowerowej od granicy z gminą Karlino w miejscowości Skoczów, z odgałęzieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 3341Z do m. Skoczów, przez miejscowości Wrzosowo i Kłopotowo, z odgałęzieniem do miejscowości Włościbórz, do granicy z gminą Karlino w miejscowości Kłopotowo;
 • Budowa drogi rowerowej wzdłuż dróg powiatowych  Kołobrzeg – Korzystno – Przećmino etap I i II;
 • Budowa i wyposażenie obiektu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego tj. multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych oraz zakup taboru transportu miejskiego  w Gościnie;
 • Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z gminą Dygowo w miejscowości Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z gminą Dygowo w miejscowości Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w miejscowości Lubiechowo;
 • Zakup taboru niskoemisyjnego w Koszalinie;
 • Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina;
 • Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywna dla transportu kołowego.
 • Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe,  miejska  wypożyczalnia  rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride w Kołobrzegu;
 • Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu;
 • Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie;
 • Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki – Polanów oraz Rzeczyca Wielka –  Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie;
 • Budowa drogi pieszo - rowerowej Siemyśl –  Charzyno oraz budowa centrum przesiadkowego w Charzynie;
 • Budowa drogi pieszo - rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzkiej wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego;
 • Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów;
 • Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno;
 • Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6;
 • Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowymi drogami ekspresowymi S6 i S11 –  połączenie miejscowości Stare Bielice z Podstrefą „Koszalin” SSSE;
 • Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu;
 • Podniesienie atrakcyjności oraz poprawa dostępności regionu poprzez usprawnienie połączeń do planowanej drogi ekspresowej S6 wraz z wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań transportowych gminie Ustronie Morskie;
 • Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi  S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów.

Podstawowe dane statystyczne

 • Powierzchnia – 3 175 km2, tj. 13,8% obszaru województwa;
 • Ludność – 299,6 tys. mieszkańców, tj. 17,4% populacji województwa;
 • Gęstość zaludnienia – 94 osób/km2, województwo – 75 osób/km2;
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym – 12,1%, województwo – 10,0%;
 • Wskaźnik urbanizacji – 69%, taki sam jak na terenie całego województwa.

Kontakt

Biuro ZIT KKBOF

ul. Zwycięstwa 42
75-037 Koszalin
II piętro, pokój 212, 213

fax: +48 94 348 88 69

zit.kkbof@um.koszalin.pl

 

Adres do korespondencji

Rynek Staromiejski 6-7

75-007 Koszalin

www.koszalin.pl

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - Urszula Miller-Grzybowska

tel.: + 48 94 348 87 70

urszula.miller@um.koszalin.pl

 

Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Kierownik Referatu - Natalia Kłus-Szczeblewska

tel.: + 48 94 348 87 79, natalia.szczeblewska@um.koszalin.pl

Aleksandra Kosowicz

tel.: + 48 94 348 39 12, aleksandra.kosowicz@um.koszalin.pl

Renata Szott

+48 94 348 39 13, renata.szott@um.koszalin.pl

Aleksandra Gopek

+48 94 348 39 13, aleksandra.gopek@um.koszalin.pl

Załączniki

application/pdf
Porozumienie międzygminne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT

Porozumienie o współpracy w celu realizacji ZIT – Porozumienie międzygminne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

2.73 MB
application/pdf
Aneks z dnia 15 czerwca 2015 r. do Porozumienia międzygminnego

Aneks z dnia 15 czerwca 2015 r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zawiązania Związku ZIT

3.76 MB