Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 7.10.2015 r. przyjął Wytyczne programowe w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wytyczne programowe są skierowane do instytucji uczestniczących w systemie realizacji RPO WZ 2014-2020 (IZ RPO WZ i IP RPO WZ) i obowiązują z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.