W związku z nowelizacją ustawy  wdrożeniowej - ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1431), z dniem 2 grudnia 2017 r. przestały obowiązywać Wytyczne programowe w zakresie kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W celu określenia jednolitych warunków realizacji RPO WZ 2014-2020  w obszarze, w którym dotychczas uregulowane były ww. wytyczne, Zarząd Województwa Zachodniopolskiego w dniu 27 grudnia 2018 r. uchwałą nr 2338/18 przyjął „Zasady dotyczące kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

Załączniki

application/pdf
970.59 KB