Uprzejmie informuję o aktualizacji programowych Zasad dotyczących kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dokument został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 477/21 w dniu 21 kwietnia 2021 r.

https://baw2.wzp.pl/UMWZP/tabBrowser/mainPage

W aktualizacji dokumentu zostały uwzględnione w szczególności zmiany dotyczące pełnienia przez IZ roli organu kontroli na zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych

W przedmiotowym zakresie:

  • Dodano Rozdział 8  - Pełnienie roli organu kontroli przez IZ/IP oraz wprowadzono załącznik 5 – Wzór kwestionariusza kontroli Pzp. 
  • Dokonano drobnych korekt o charakterze technicznym, w tym doprecyzowano informacje wymagane w Raporcie z realizacji obowiązków kontrolnych (zał. Nr 2).

Kwestionariusz kontroli stanowiący załącznik nr 5 do przedmiotowych Zasad programowych został zamieszczony pod linkiem: http://bip.wzp.pl/node/281651

Wyniki kontroli pzp zamieszczane będą na stronie podmiotowej  http://bip.wzp.pl/tabela/artykuly/2068/2070