Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 r.  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 2218/19 przyjął aktualizację dokumentu pn. „Zasady dotyczące kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

Dokument wraz z treścią uchwały został zamieszczony na BIP pod: UCHWAŁA NR 2218/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W ww. aktualizacji zostały uwzględnione zmiany wprowadzone w:

  • Wytycznych dla państw członkowskich dotyczących sporządzania deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania (EGESIF_15-0008-05 z dnia  03.12.2018 r.)
  • Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/17(03)  z dnia 17 września 2019 r., a obowiązujących od 03.10.2019 r.  .

W przedmiotowym zakresie:

  • Doprecyzowano zasady odnoszące się realizacji kontroli krzyżowej na próbie, w tym wskazano, aby cykliczność takiej kontroli nie była rzadsza niż raz na kwartał danego roku.
  • Uwzględniono typologię ustaleń z kontroli zarządczych, którą powinna się posługiwać IZ/IP sporządzając w ramach systemu realizacji RPO WZ  Raport z realizacji obowiązków kontrolnych, systematyzując tym samym informowanie Komisji Europejskiej o najczęściej stwierdzanych w wyniku kontroli błędach.
  • Dokonano również drobnych korekt o charakterze technicznym.