Po bardzo dobrych doświadczeniach zdobytych podczas wdrażania Inicjatyw JEREMIE w okresie programowania 2007-2013, Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło części alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na instrumenty finansowe. Zatem projekt Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013, który opiera się na udostępnianiu wsparcia zwrotnego.

W ramach Programu Regionalnego przewidziano realizację instrumentów finansowych w ramach trzech działań tj.

Działanie 1.9   Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe 

Alokacja: 72 900 000 EUR

Cel: podniesienie konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP

Narzędzia: poręczenia, mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne, pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych.

Dla kogo:Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Działanie 1.17  Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju 

Alokacja: 4 500 000 EUR

Cel: lepsze warunki do inicjowania i rozwoju MŚP poprzez zapewnienie szerokiego wachlarza usług wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju

Narzędzia: wejście kapitałowe na etapie wczesnego (zalążkowego) rozwoju przedsiębiorstwa tworzonego w oparciu o wdrożenie wyników B+R

Dla kogo: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Działanie 6.4  Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe

Alokacja: 14 500 000 EUR

Cel: wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez pożyczki oraz wsparcie szkoleniowe, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie

Narzędzia: pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy w ramach założonej działalności gospodarczej

Dla kogo: dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

 

21 listopada 2016 r. podpisana została Umowa o Finansowaniu projektu pn. „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2” pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W ramach podpisanej Umowy o Finansowaniu Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe – Menadżera Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2.

Zgodnie z zawartą umowa wspartych ma zostać ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzonych co najmniej 1100 miejsc pracy.

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest  umową dwufunduszową, wspieraną z EFRR (działanie 1.9 i 1.17) i EFS (działanie 6.4) i obowiązywać będzie do końca 2023 r.

Więcej informacji na temat Jeremie 2 można uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod następującym adresem: www.rpo.bgk.pl/rpo/jeremie2/