Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) w dziedzinach:
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Pomoc publiczna
 • Tworzenie i wdrażanie oprogramowania/systemów informatycznych
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych - autorskich praw majątkowych, prawa pokrewne, licencji, koncesji, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how
 • Wycena oprogramowania komputerowego i licencji
 • Kosztorysowanie i wycena robót budowlanych i inżynieryjnych
 • Informatyka
 • Elektronika
 • Elektrotechnika, teletechnika
 • Maszyny, urządzenia, aparatura przemysłowa oraz wycena ich  wartości
 • Budownictwo liniowe
 • Budownictwo kubaturowe

Informacje o naborze

Termin składania zgłoszeń na ekspertów

Od 19.11.2015 r. do 03.12.2015 r.

Miejsce składania dokumentacji

Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem (określone w załączniku nr 2 do Trybu) oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków obligatoryjnych i pożądanych w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego
ul. Wyszyńskiego 30  
70–203 Szczecin

z dopiskiem: Nabór kandydatów na ekspertów do Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – ogłoszenie nr 2/2015 (dane osobowe)

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi terminu składania zgłoszeń kandydatów na ekspertów w odpowiedzi na ogłoszenia nr 1/2015 i 2/2015, informujemy, iż w przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty, termin wskazany w ogłoszeniu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało prawidłowo nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Sposób składania dokumentacji

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 składa wypełniony Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem (określone w załączniku nr 2 do Trybu) w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów.

Do zgłoszenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających spełnienie:

 1. warunków obligatoryjnych – obowiązkowo,
 2. warunków pożądanych - fakultatywnie

(wymagane kopie dokumentów zostały określone w Kwestionariuszu).

Wymagania dla kandydatów na ekspertów

Warunki obligatoryjne:

 1. posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, tj.:
  a) posiadanie wykształcenia wyższego i legitymowanie się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera lub stopniem naukowym,
  b) posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego, które nabyto w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od dnia złożenia dokumentów), w zakresie dziedziny, do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020,
  c) posiadanie wiedzy, umiejętności lub uprawnień w dziedzinie, do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;  
 2. posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. zgłoszenie gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;
 7. brak powiązań stosunkiem pracy z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014-2020 (tj.: Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego) i Instytucją Pośredniczącą w RPO WZ 2014-2020 (tj.: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Urzędem Miejskim w Koszalinie);
 8. nieświadczenie usług w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 i brak powiązań z firmami konsultingowo-doradczymi świadczącymi takie usługi zgodnie z pkt 8) i 9) oświadczenia stanowiącego część składową załącznika nr 2 do Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 9. wyrażenie zgody na umieszczenie danych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie.

Warunki pożądane:

 1. doświadczenie przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie, w ramach której składane jest zgłoszenie o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów;
 2. uzyskanie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów danego programu operacyjnego w ramach perspektywy 2014-2020 (dotyczy regionalnych i krajowych programów operacyjnych).

Inne ważne informacje

Kandydat na eksperta może zgłosić się do kilku dziedzin (w obrębie dziedzin, dla których ogłoszony został nabór), jednakże do każdej dziedziny należy dołączyć osobny Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem oraz odpowiednie dokumenty spełnienie warunków obligatoryjnych i pożądanych.

Pytania i odpowiedzi

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: kop@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. 91 44 11 183 lub 91 44 11 176,  faks: 091 488 10 15.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
18.69 KB
application/pdf
49.5 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
857.87 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
34.21 KB