W nawiązaniu do prowadzonego przez Województwo Zachodniopomorskie naboru Programów Rewitalizacji w celu ich wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego pragniemy wskazać, że w ramach załącznika nr 2 w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy załączyć wszystkie  dokumenty mówiące o odstąpieniu od tej procedury.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, to organ opracowujący projekty dokumentów może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Ponadto zgodnie z art. 48 ust. 4 Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekty dokumentów, podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.

Biorąc pod uwagę powyższe wraz z wnioskiem o wpis Programu Rewitalizacji do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego należy oprócz opinii poszczególnych organów załączyć również informację o odstąpieniu organu przygotowującego dokument od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem.

W przypadku gdy takie informacje zawarte są w uchwale przyjmującej Program Rewitalizacji to załączenie przedmiotowej uchwały będzie wystarczające i nie ma potrzeby załączania wyżej wskazanej informacji.