Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 3 stycznia 2017 roku przyjął Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

Przyjęty dokument określa zasady prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji  gmin województwa zachodniopomorskiego, w tym warunki wpisu programów rewitalizacji.

Zasady mają zastosowanie do etapu przedkonkursowego, który poprzedza udział we właściwej procedurze konkursowej w ramach poszczególnych działań Programu Regionalnego w szczególności w ramach Działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia programu rewitalizacji do Wykazu są gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

W wykazie umieszcza się wszystkie programy rewitalizacji, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji spełnienia kryteriów określonych niniejszymi Zasadami. Wpis programu rewitalizacji do Wykazu nie jest równoznaczny z przyznaniem dofinansowania na jego realizację. Składanie programów rewitalizacji wraz z załącznikami rozpoczyna się 5 stycznia 2017 r. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły. 

Z uwagi na skomplikowany proces oceny Programów Rewitalizacji, wszystkie Programy zawierające projekty, których beneficjenci zaplanowali ubieganie się o wsparcie w ramach najbliższego konkursu dla działania 9.3 (ogłoszenie zaplanowane na 31.01.2017r.), aby mieć możliwość uzyskania wpisu do Wykazu do końca kwietnia 2017 r. muszą zostać złożone najpóźniej z końcem stycznia 2017r., przy założeniu, że nie będą wymagały długotrwałej poprawy.

Rozpoczęcie naboru w ramach kolejnego konkursu w Działaniu 9.3  planowane jest na IV kwartał 2017 roku.