Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  informuje o zmianach w Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego.

W Regulaminie konkursu wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1.  W § 2 Postanowienia ogólne, pkt. 8, dla zapisów odnoszących się do Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, doprecyzowano limity dotyczące wysokości stypendiów poprzez wprowadzenie przypisu o treści: „Uczestnikowi projektu w okresie odbywania stażu/praktyki zawodowej przysługuje stypendium w wysokości miesięcznej nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień składania Uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Organizującej Konkurs. Stypendium jest wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w wymiarze 970 godzin wysokość wyliczana jest proporcjonalnie. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a od kwoty stypendium odprowadzane są wszelkie uznania wynikające z przepisów prawa krajowego. W związku z tym, składki te powinny zostać uwzględnione przez beneficjenta w budżecie projektu”.
  2. § 5, ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  „3. Termin składania KKS ustala się na okres od 1 września 2015 r. do 30 października 2015 r. do godziny 15.00”.

Zmieniony Regulamin konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego pobrać można tutaj lub ze stron z ogłoszeniami o naborze.