W związku z wejściem w życie zaktualizowanych Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dokonano aktualizacji zapisów dokumentacji konkursowej w ramach ogłoszonego naboru nr  RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19.