Zapraszamy podmioty zajmujące się badaniami ewaluacyjnymi do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Warunki udziału w postępowaniu znajdują się na stronie www.rpo2007-2013.wzp.pl