Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy

DOTACJE

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu, masz zawartą umowę o dofinansowanie projektu, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego projektu, skontaktuj się z nami. Zgłoś problemy a my je przeanalizujemy i postaramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie.

 

W przypadkach, kiedy zgłoszone okoliczności będą miały związek z epidemią, wdrożymy niezbędne usprawnienia umożliwiające dalszą realizację projektów i uelastycznimy procedury.

 

Poinformuj nas, gdy:

  • masz problemy z dochowaniem terminów na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Przykładowo nie jesteś w stanie złożyć w terminie wniosku o płatność, jego korekty lub innych dokumentów, do których wcześniej zostałeś wezwany. Terminy możemy przedłużyć,
  • nie jesteś w stanie zrealizować projektu w terminie określonym w umowie lub widzisz spowolnienie w jego realizacji. Przeanalizujemy postęp w realizacji projektu i możemy przesunąć jego zakończenie,
  • musisz zrezygnować z niektórych zakupów. Możemy zaakceptować zmiany w budżecie,
  • wypłaciliśmy Tobie zaliczkę, mija umowny termin na jej rozliczenie, ale nie zdążyłeś jej wydatkować. Wdrożymy elastyczne procedury związane z wypłaconymi środkami. Przykładowo jeśli w terminie na rozliczenie zaliczki dokonasz jej zwrotu, nie będziesz obciążony odsetkami a środki te będziesz mógł ponownie otrzymać.

 

Zgłoś dogodną dla Ciebie propozycję, która zwiększy szansę zrealizowania projektu w obecnych okolicznościach, poddamy ją analizie i znajdziemy rozwiązanie.

  • zakończyłeś projekt, ale nie jesteś w stanie osiągnąć wskaźników rezultatu. Możemy przedłużyć Ci termin na ich osiągnięcie, bądź dokonać uzasadnionych zmian ich wartości,
  • Twój projekt jest w okresie trwałości i widzisz zagrożenia jej utrzymania. Możemy zastosować zapisy umowy dotyczące siły wyższej.

 

Epidemia COVID-19 jest siłą wyższą. Zgodnie z umową nie zostaniesz uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków z niej wynikających w takim zakresie, w jakim jest to wynikiem działania siły wyższej.

 

W sytuacji, gdy zakończyłeś realizację projektu i czeka Cię kontrola przed wypłatą środków, kontrola (dotychczas przeprowadzana na miejscu inwestycji) zmieni formę. Zostanie ona przeprowadzona wyłącznie na dokumentach przez Ciebie przesłanych. Miejsce inwestycji zostanie skontrolowane później, po ustaniu stanu epidemii.

 

Zależy nam na dalszej realizacji Twojego projektu. Mając na uwadze dynamikę obecnej sytuacji poddane analizie zostaną rozwiązania zmierzające do odstępstw od obowiązków nałożonych zarówno regulaminami poszczególnych naborów, jak i umowami o dofinansowanie. Działając wspólnie, chcemy zminimalizować trudną sytuację beneficjentów korzystających ze środków Programu.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie pytań i problemów w formie elektronicznej do opiekunów projektów odpowiednio w Wydziale Wdrażania RPO i Wydziale Wdrażania Działań Środowiskowych za pośrednictwem SL 2014. Pozwoli to oszacować skalę problemów i wypracować spójne interpretacje/rozwiązania wobec wszystkich beneficjentów, których projekty dotkną trudności realizacyjne w związku ze stanem epidemii.

 

POŻYCZKI w JEREMIE2

 

Jeśli uzyskałeś pożyczkę z JEREMIE2 w ramach Programu, a w wyniku epidemii COVID-19 realizacja Twojej inwestycji napotyka trudności, zgłoś się do Pośrednika Finansowego, który udzielił finansowania. Pośrednik Finansowy przeanalizuje możliwość: 

 

  • wprowadzenia dodatkowej karencji w spłacie pożyczki (raty kapitałowe) – z wydłużeniem okresu finansowania,
  • zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania (kapitał i odsetki),
  • obniżenia oprocentowania pożyczki,
  • wyrażenia zgody na zawieszenie działalności gospodarczej, jeśli otrzymałeś pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki EFS z działania 6.4 RPO WZ) i wydłużenia proporcjonalnie czasu prolongaty w spłacie pożyczki.

 

Pamiętaj, Pośrednik Finansowy będzie w każdym przypadku z osobna sprawdzał jak wystąpienie siły wyższej (epidemia COVID-19) wpłynęło na możliwość realizacji projektu i spłaty pożyczki. Rozwiązanie zastosowane zostanie wobec Ciebie będzie dostosowane do okoliczności, w których się znalazłeś.