Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dokumentu określającego kierunki regionalnej interwencji w latach 2014 – 2020.

Przedmiotowy Program opracowany został na bazie regionalnych dokumentów strategicznych i programowych:

  • Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020,
  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,
  • Strategii sektorowych oraz wynikających z nich Programów Strategicznych,

wraz z towarzyszącymi im diagnozami, analizami i konsultacjami, które pozwoliły na zidentyfikowanie aktualnych potrzeb, wyzwań i szans Regionu.

Przy opracowywaniu projektu RPO WZ 2014 – 2020 uwzględniono zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności – Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – EUROPA 2020, a także Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jednocześnie wzięte pod uwagę zostały dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat przyjętych w projekcie Programu założeń.

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 trwać będą do 27 stycznia 2014 r.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat projektu RPO WZ 2014-2020, prosimy pobrać i wypełnić formularz zgłaszania uwag. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, w związku z powyższym wypełniony formularz i prosimy przesyłać na adres e-mail: konsultacjerpo@wzp.pl

W tytule prosimy wpisać „Konsultacje RPO WZ 2014-2020”.

W ramach procesu konsultacji społecznych Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na spotkania otwarte dotyczące założeń Programu, które odbędą się:

w Szczecinie 9 stycznia 2014 roku

o godzinie 10.00 w Teatrze Polskim przy ul. Swarożyca 5, oraz

w Koszalinie 16 stycznia 2014 roku

o godzinie 12.00 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. J. Słowackiego, ul. Heleny Modrzejewskiej 12.

Zapraszamy również do oglądania transmisji na żywo ze spotkania w Szczecinie, która odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej

W ramach procesu konsultacji odbędą się również:

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

- 21 stycznia 2014 r. - godzina 16:00 sala Sesyjna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41.

Czat z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem.

- 24 stycznia 2014 r. – w godz. 10.30 – 12.30

Każdy zainteresowany może włączyć się do dyskusji na Facebook’u „Głosu Szczecińskiego” - www.facebook.com/GlosSzczecinski. Dla tych, którzy nie będą mogli skorzystać z tej ścieżki kontaktu, redakcja zagwarantowała możliwość zadania pytań marszałkowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wystarczy przesłać je na adres e-mail: marek.rudnicki@mediaregionalne.pl

Niniejsze ogłoszenie stanowi informację o konsultacjach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 i publikowane jest w trybie art. 6 ust. 2a w zw. z art. 19a ust. 2 oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Załączniki

application/pdf
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - projekt

3.66 MB
application/msword
Formularz zgłaszania uwag do dokumentu

Formularz zgłaszania uwag do dokumentu

242.5 KB