Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego piastujących stanowisko starosty, prezydenta, burmistrza lub wójta oraz skarbników.

Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, przedstawienie dobrych praktyk w zakresie projektów oświetleniowych, termomodernizacyjnych, drogowych oraz wskazanie alternatywnych instrumentów finansowania zadań publicznych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.