Dotarcie do potencjalnych beneficjentów oraz wsłuchanie się w głos mieszkańców regionu w zakresie sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 było głównym celem konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 827 uwag, z czego w całości lub częściowo uwzględniono ponad 200. W procesie konsultacji najaktywniejsze były samorządy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

- Kto jak nie beneficjenci posiadający zarówno doświadczenie praktyczne, a także pomysły na rozwój naszego województwa, mogą nas wspomóc cennymi uwagami? Regionalny Program Operacyjny to wielka szansa dla całego Pomorza Zachodniego, od stolicy regionu po małe wsie, od naukowców i przedsiębiorców, po osoby wchodzące na rynek pracy czy mające problem z jej znalezieniem. Fundusze unijne musimy wykorzystać mądrze, myśląc nie o tym, co za rok czy dwa, ale o tym gdzie chcemy być za lat dziesięć i dalej. Konsultacje pomogą nam odpowiednio podzielić środki, które rozwiną Pomorze Zachodnie. Chcemy podnosić poprzeczkę i liczymy na ambitne projekty, ale pamiętamy również o środowiskach w najtrudniejszej sytuacji, które np. specjalny pakiet działań zaplanowanych dla obszaru województwa, określonego mianem specjalnej strefy włączenia, także będą miały szansę na zdobycie finansowania – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Spośród 103 interesariuszy, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji społecznych najliczniejsza była grupa jednostek samorządu terytorialnego wraz z ich agendami. Pod względem ilości zgłoszonych uwag – zaraz po samorządach – najaktywniejsze były organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. W konsultacjach znikomy był udział osób fizycznych i spółdzielni.

 

Typ interesariusza Liczba interesariuszy Liczba uwag
JST i ich agendy 38 320
Organizacje pozarządowe 18 213
Uczelnie wyższe i szkoły 8 65
Pozostałe podmioty publiczne 6 23
Przedsiębiorcy 27 174
Spółdzielnie, w tym mieszkaniowe 1 8
Osoby fizyczne 5 24

 

W procesie konsultacji uwzględniono w całości 128 uwag i na ich podstawie wprowadzono zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SOOP). 97 uwag zostało uwzględnionych częściowo, a na ich bazie zostały również wprowadzone zmiany. Uwzględnione zostały głównie te propozycje, które odnosiły się do zmian w alokacji środków RPO a także wskazówki dotyczące rozszerzenia zakresu działań w ramach osi priorytetowych i wskaźników wymaganych do realizacji postawionych celów. Wśród uwag, które zostały odrzucone, dominowały takie, które odnosiły się do niemożliwych na tym etapie zmian treści samego Regionalnego Programu Operacyjnego, nie były zgodne w warunki uzgodnione pomiędzy Polską a Komisją Europejską w Umowie Partnerstwa lub nie wpisywały się w strategię rozwoju województwa. To m.in. kwestie dotyczące dozbrajania terenów inwestycyjnych dla handlu, podczas gdy z perspektywy wzmacniania regionalnej gospodarki kluczowe jest wsparcie dla przemysłu i usług.

Konsultacje społeczne trwały od 25 marca do 15 kwietnia 2015 r. Interesariusze mogli zgłaszać uwagi za pomocą formularza i przekazywać je drogą elektroniczną. Przyjęcie przez Zarząd Województwa raportu z konsultacji społecznej umożliwiło zatwierdzenie w dniu 29 lipca br. pierwszej wersji SOOP.

SOOP jest kluczowym dla procesu realizacji RPO dokumentem przekładającym zapisy Programu na bardziej detaliczne rozstrzygnięcia określające sposób jego realizacji. Na poziomie SOOP dokonywany jest m.in. podział dziesięciu osi priorytetowych Programu na działania, dookreślany jest zakres interwencji, typy projektów oraz katalog beneficjentów. SOOP wraz załącznikami oraz raport z konsultacji społecznych projektu SOOP są dostępne na portalu RPO WZ pod następującym adresem: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego